• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone STEM: Drone Coding for Education ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 63205 โดยมีคุณณพัส กังวานตระกูล อาจารย์ผู้สอน โดรนบอทเซ็นเตอร์: ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านโดรนและหุ่นยนต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาว

โครงการบริหารธุรกิจพบปะสถานประกอบการ (Stakeholder)

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริหารธุรกิจพบปะสถานประกอบการ (Stakeholder) วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณรัชฎา ยิ้มประเสริฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส สรรหาและบริหารแรงงานต่างชาติ จากหน่วยงาน บริษัท ไอ เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (

โครงการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วย สู่เชิงพาณิชย์

ในวันที่28 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วย สู่เชิงพาณิชย์ ณ ชุมชนปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และเพื่อการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วยสู่เชิงพาณิชย์

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุตา มาชู ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมี ผู้ช่วยศา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 1

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 63502 อา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจแนว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหลังอาคารสาขาการบัญชี (อาคาร 06)

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ ณ วัดเขาแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2565

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำบุญเพื่อระลึกถึงการก่อตั้ง วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ