• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารเรียน 63,51,04,05 และ 06 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะอาจารย์ พร้อมด้วยคณะทำงานของบริษัท ปตท.สผ. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนแหลมสน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ อาคาร 06 สาขาการบัญชี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ และเพื่อให้นักศึกษา

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

โครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์มด จังหวัดสงขลา

ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และวิทยากร เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชน ในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนและสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park"

วันที่ 21 กันยายน 2563 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส นำคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ "ก่อสร้างลานกีฬาและอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park" รองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City สู่การเป็นเมืองน่าอยู่

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประกวดหมฺรับ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประกวดหมฺรับ จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของไทยโดยเฉพาะท

ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และวิทยากร เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชน ในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนและสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึ

โครงการอบรมกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ณ ห้อง 63205 ในวันที่ 12 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการนันทนากา