Get Adobe Flash player

นักศึกษา

แจ้งเส้นทางจราจรในช่วงวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งเส้นทางเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 

1.ประตูทางเข้า ประตู 1 ประตู 3 และ ประตู 6 สำหรับคณะสถาปัตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017

สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน "MOTOR EXPO HATYAI 2017" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในงานดังกล่ายยังมีกิจกรรมการประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017 (การเต้นประกอบเพลง) รุ่นอายุ 15 - 22 ปี โดย 

ออกแนะแนวโรงเรียนสทิงพระวิทยา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าฟังประมาณ 200 คน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย น

ระเบียนการจอดรถ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่อง ระเบียนการจอดรถ คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฎิบัติตามระเบียบ 

การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แจ้งมายังมหาวิทยาลับฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560  

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักเล คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ บ่อหินฟาร์ม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษาชมรมคนรักเลและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 90 คน ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย น้องๆนักศึกษาได้ลงเรือ ชม

ขอแจ้งกำหนดการโครงการ Intensive Course พื้นที่สงขลา

คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการโครงการ Intensive Course พื้นที่สงขลา ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์" ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์