Get Adobe Flash player

นักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบการจัด "การประชุมวิชาการระดับเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

แจ้งการจัดกิจกรรม และเส้นทางการจราจร ในงาน RMUTSV Open House 2018

ขอประชาสัมพันธ์แผนผังการจัดกิจกรรม และเส้นทางการจราจร ในงาน RMUTSV Open House 2018

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/91)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ"

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/92)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ "LED @Songkhla Fair 2018" ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกิจกรรมเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดประกวดในวันที

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประเทศแคนนาดา

ด้วย Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนนาดา มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2561

กองกลางสำนักงานอธิการบดี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 150 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และร่วมพิธีกล่าวสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น.

ประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ด้วยสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย Darmasiswa Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2561-2562 นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครโครงการดังกล่าว ด้วยระบบออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

Miss Business & Beauty Queen 2018

 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์