• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นักศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

การรับบริจาคโลหิต

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกับบริจาคโลหิต เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี

กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ http://dsd.rmut

ขอแจ้งคู่สัญญาการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการเปิดซองสอบราคาของการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด เป็นคู่สัญญาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา ซึ่ง มีผลคุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1) เข้าร่วมโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์" และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม : หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม : หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ดังนี้

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

บริษัท Booknet จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาเ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program)

ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตอันพึ่งประสงค์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตอันพึ่งประสงค์ (ค่ายคุณธรรม รุ่น 3 นักศึกษาภาคสมทบ) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนภาคสมท

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ)

เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์