• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากร

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/1076)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด เรื่อง พระราชฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1074)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ยกเลือกใบเสร็จรับ
2. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/1075)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง (ศธ 0584.16/909)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่างซึ่งเป็นที่พักของทางราชการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 22 ซอย 2 
2. ประเภท ข แฟลตปาริชาติ ห้องที่ 81/9
3. ประเภท ค ห้องแถว เลขที่ 71/1
4. ประเภท ฉ หอพักเฟื้องฟ้า เลขที่ 6

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ 2 ฉบับ (ศธ 0584/1382)

ฝ่ายวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำเนาหนังสือกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัฒกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

โครงการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศชายทะเล

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว84)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)