• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร

ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มาเพื่อโปรดทราบ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญเข้าอบรมสัมมนา 7 หลักสูตร

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. หลังสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงินในส่วนราชการ" รหัส 700

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญบุคลากรเข้าอบรม

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัฒกรรม สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

บริษัท ภัชลดาบ้านและที่ดิน เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 4 อัตรา

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "PIM 9th National and 2nd International Conference"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะดำเนินการจัดประชุมวิชา "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ส่งหนังสือมายังคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 "ทองกวาววิชาการ'62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

แจ้งการเบิกจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

กองคลัง ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มาเพื่อประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 328/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ฉบับ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค

กองประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั่งที่ 28 ระดับภาค มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562