• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากร

ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งหนังสือ ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ชี้แจงสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสำนักส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เรื่อง ชี้แจงสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งมาเพื่อโปรกทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ

ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1 ฉบับ

การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/843)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/842)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/841)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ