Get Adobe Flash player

บุคลากร

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งหนังสือ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

 

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 รายนายณชพร รัตนาภรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องใช้บางยาง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามวันและเวลาดังกล่าว

แจ้งการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service

กองคลัง ขอแจ้งแนวทางการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service โดยผู้มีสิทธิยื่นเอกสารขอเบิกตามแบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ แต่ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ อาจเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเงินทดรองจ่ายจะต้องปิดงบในการใช้เงินเช่นกัน

แจ้งเส้นทางจราจรพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงขอแจ้งการใช้เส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สำนักพระราชวัง แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2560

สำนักงานนิติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอจัดส่งขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2560

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกุศลในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคนำส่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุทยา ชื่อบัญชี "มทร.ธัญบุรี กฐินสามัคคี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560" เลขที่บัญชี 453-1-42685-4 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตันตยาภิรม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. 

 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์