• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร

อว 0655/762 ลงวันที่ 19/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/762 ลงวันที่ 19/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/761 ลงวันที่ 19/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมว.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อว 0655/761 ลงวันที่ 19/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมว.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อว 0655/756 ลงวันที่ 18/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

อว 0655/756 ลงวันที่ 18/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

อว 0655/ 747 ลงวันที่ 15/10/2020 จาก กองคลัง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655/ 747 ลงวันที่ 15/10/2020 จาก กองคลัง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655/745 ลงวันที่ 14/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/745 ลงวันที่ 14/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนอกเวลา 10 วัน รายวิชา SE101 ธุรกิจเพื่อสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนอกเวลา 10 วัน รายวิชา SE101 ธุรกิจเพื่อสังคม

อว 0655.16/802 ลงวันที่ 14/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพัก

อว 0655.16/802 ลงวันที่ 14/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพัก

อว 0221.1/ว 1069 ลงวันที่ 25/9/2020 จาก กระทรวง อว ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

อว 0221.1/ว 1069 ลงวันที่ 25/9/2020 จาก กระทรวง อว ถึง บธ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

อว 0655.16/785 ลงวันที่ 9/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ผลการพิจารณาที่พัก

อว 0655.16/785 ลงวันที่ 9/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ผลการพิจารณาที่พัก

อว 0655/725 ลงวันที่ 8/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/725 ลงวันที่ 8/10/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ