• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร

เชิญอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าอบรมร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม. โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800.- และชำระเงินก่อนวันที่ 5 เมษายน 2562 

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี แจ้งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับดังนี้

1. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำนงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 ฉบับ

โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ"

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" โดยกำหนดพิธี ทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดทอดผ้าป่า จำนวน 1,000,000 กอง กองละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา 

เชิญอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

เชิญเข้าอบรมสัมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเรียนเชิญ่ทานและบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ"

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออกสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารออมสิน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงระหว่างธนาคารออกสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

โครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการต้นกล้า HR กับการแข่งขันทักษาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “EQ กับการทำงานในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.62 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษากลุ่มว

การประกวด Mr. & Miss Business 2019

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ณ เวทีกลาง งาน Open House 2019 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุรันช์รัตน์ หอมบุตร คว้ารางวัลชนะเลิศ Mr.

โครงการอบรมการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 63507 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลณัฐ พรหมมณี นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง