• ภาษาไทย
    • English

บุคลากร

อว 0655.01/468 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.01/468 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.16/473 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655.16/473 ลงวันที่ 2/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

อว 0655/537 ลงวันที่ 1/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655/537 ลงวันที่ 1/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ

อว 0655.16/396 ลงวันที่ 9/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มารดานางอุษา ศรีเจริญ ถึงแก่กรรม

อว 0655.16/396 ลงวันที่ 9/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง มารดานางอุษา ศรีเจริญ ถึงแก่กรรม

อว 0655/464 ลงวันที่ 4/6/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือจำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/464 ลงวันที่ 4/6/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งหนังสือจำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/460 ลงวันที่ 29/5/2020 จาก กองพัฒฯ ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

อว 0655/460 ลงวันที่ 29/5/2020 จาก กองพัฒฯ ถึง บธ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

อว 0655/382 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 เรื่อง

อว 0655/382 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 เรื่อง

อว 0655/381 ลงวันที่ 4/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อว 0655/381 ลงวันที่ 4/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อว 0655/380 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 5 เรื่อง

อว 0655/380 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 5 เรื่อง

อว 0655/373 ลงวันที่ 2/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

อว 0655/373 ลงวันที่ 2/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ