Get Adobe Flash player

บุคลากร

เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"

 

หนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่งกัน

 

หนังสือประชาสัมพันธ์จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 3 ฉบับ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 3 ฉบับ

1.ประกาศเรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการอมทรัพย์เบญจบงกช

หนังสือประชาสัมพันธ์จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 2 ฉบับ

1. ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่การรับชมการถ่ายทอดสัญญาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในแต่ละพื้นที่

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ในการรับชมการนำเสนอผลงาน และแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารการจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.

ระเบียนการจอดรถ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่อง ระเบียนการจอดรถ คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฎิบัติตามระเบียบ 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ (ศธ 0584/900)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารในการติดต่อสื่อสาร

แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1461/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ จำนวน 1 ฉบับ

 

สำรวจเอกสารขอทำลายประจำปี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะขอสำรวจเอกสารที่จะขอทำลายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อท่านดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมายังงานสารบรรณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อรวบรวม ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

 

ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์