Get Adobe Flash player

สาขาการจักการ

แจ้งเส้นทางจราจรในช่วงวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งเส้นทางเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 

1.ประตูทางเข้า ประตู 1 ประตู 3 และ ประตู 6 สำหรับคณะสถาปัตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017

สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน "MOTOR EXPO HATYAI 2017" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในงานดังกล่ายยังมีกิจกรรมการประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017 (การเต้นประกอบเพลง) รุ่นอายุ 15 - 22 ปี โดย 

ผลการพิจารณาที่พัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ประกาศบ้านว่าง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 60 - 13 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้ กรรมการที่พักได้พิจารณาตามลำดับคะแนน ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัยที่พักของทางราชการ คือ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดอบรมในจังหวัดสงขลา จำนวน 3 เรื่อง

การอบรม/สัมมนาเชิงปฎิบัติการพิเศษ เรื่อง "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Nevt Internet?" รุ่นที่ 2

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดการอบรม/สัมมนาเชิงปฎิบัติการพิเศษ เรื่อง "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Nevt Internet?" รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 13-15 ธันวาคม 2560 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Thailand HR Day 2017

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Thailand HR Day 2017 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 

เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง เปิดให้บริการ "โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข. และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต"

 

หนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ทราบโดยทั่งกัน

 

หนังสือประชาสัมพันธ์จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 3 ฉบับ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 3 ฉบับ

1.ประกาศเรื่องเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการอมทรัพย์เบญจบงกช

หนังสือประชาสัมพันธ์จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา 2 ฉบับ

1. ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์