• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สาขาการจักการ

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 3 ฉบับ (ศธ 0584/668)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

รับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ กองแผนนโยบายและแผน (http://plan.rm

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแค่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ากวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/659)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ของส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 2 ฉบับ (ศธ 0584/636)

กองคลังสำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก

เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ

กองคลังแจ้งมายังคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เร่งส่งประมาณการ หลักฐานการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ  รายละเอียดต่างๆ ดังรูป

ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์