Get Adobe Flash player

สาขาการจักการ

โรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

วิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

ประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการต้อนรับคณาจารย์ จาก School of Business Management, College of Business Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561 มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร้บการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 62,000 บาท อบรมตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบการจัด "การประชุมวิชาการระดับเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136,198

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136/2561 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 3"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 3" มาเพื่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (NIDA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศผลผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง พนักงาน Past time และ ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน

ประกาศผลผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง พนักงาน Past time และ ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน โครงการฝึกทักษะนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

 

ตำแหน่ง พนักงาน Past time

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์