• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา ของสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี โดยกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์"

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์" โดยจัดโครงการครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ คุ้มไทรงาม โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท เกาะยอ จังหวัดสงขลา

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ให้นักศึกษาที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัฑิต ผ่านเว็บไซต์ ht

การจัด the 2018 Global Academic Summer Program ณ UniMAP ประเทศมาเลเซีย

งานวิเมศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 2018 Global Academic Summer Program ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 - 11 มิถุนายน 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549 จึงประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตตรัง ได้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/ว31)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือบริษัท อิงลิซออนไลน์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT'8) จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ"