Get Adobe Flash player

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/149)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จักส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ

1.หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์งาน HP Reinventing Experiences จังหวัดสงขลา

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา HP Reinventing Experiences ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 16.15 ณ ห้องสุคนธรา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

จัดตั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/146)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง

โรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

วิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

ประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการต้อนรับคณาจารย์ จาก School of Business Management, College of Business Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561 มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์