• ภาษาไทย
    • English

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

อว0655/154 ลว 13/3/2563 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

อว0655/154 ลว 13/3/2563 เรื่องหนังสือประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

รายละเอียดเอกสารแนบ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Rebranding ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ศพบ 1459/ว 631 ลว.18/2/63 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

 

ศพบ 1459/ว 631 ลว.18/2/63 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเอกสารแนบ 

 

 

อว 0655/110 ลว24/2/63 เรื่องสำนักงานอธิการบดีส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

อว 0655/110 ลว24/2/63 เรื่องสำนักงานอธิการบดีส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว 0655.093/ว080 ลว.3/2/63 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ราชมงคลทุ่งใหญ่ RUN 2020"

อว 0655.093/ว080 ลว.3/2/63 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ราชมงคลทุ่งใหญ่ RUN 2020"

รายละเอียดเอกสารแนบ

 

อว 8205.07/164 ลว.22/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

อว 8205.07/164 ลว.22/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

อว 8205.07/ 110 ลว16/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

อว 8205.07/ 110 ลว16/1/63 เรื่องขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดเอกสารแนบ

 

 

อบรม Cloud Fundamentals

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ เรื่อง Cloud Fundamentals โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชะนะ จากมหาวิทยา