• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สาขาการตลาด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง (ศธ 0584.16/909)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่างซึ่งเป็นที่พักของทางราชการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 22 ซอย 2 
2. ประเภท ข แฟลตปาริชาติ ห้องที่ 81/9
3. ประเภท ค ห้องแถว เลขที่ 71/1
4. ประเภท ฉ หอพักเฟื้องฟ้า เลขที่ 6

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ฉบับ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่าง จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

        1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 23 ถ.ราชดำเนินนอก

ขอความร่วมมือชะลอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอักษร RUTS

กองประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดชะลอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร RUTS ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อรอประกาศคู่มือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/843)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/842)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/841)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งสำเนาข้อบังคับมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

เสนองานบริการผลิตสื่อ

บริษัท หาดใหญ่พรีเซนต์สตูดิโอ เสนองานบริการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ