Get Adobe Flash player

สาขาการตลาด

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งหนังสือ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ (ศธ 0584.13/1395)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งเอกสารจำนวน 2 ฉบับ 

1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ชุด

ข้อปฎิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งข้อปฎิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

สำเนาคำสั่ง 2 ฉบับ (ศธ 0584/686)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ

ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ

 

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 รายนายณชพร รัตนาภรณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องใช้บางยาง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามวันและเวลาดังกล่าว

แจ้งการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service

กองคลัง ขอแจ้งแนวทางการเบิกเงินสวัสดิการแบบ One Stop Service โดยผู้มีสิทธิยื่นเอกสารขอเบิกตามแบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ แต่ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ อาจเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเงินทดรองจ่ายจะต้องปิดงบในการใช้เงินเช่นกัน

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์