• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สาขาการตลาด

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/843)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/842)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/841)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งสำเนาข้อบังคับมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

เสนองานบริการผลิตสื่อ

บริษัท หาดใหญ่พรีเซนต์สตูดิโอ เสนองานบริการผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561 

ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการ และขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 "

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนา หนังสือศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอแจ้ง

ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 "

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนา หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 "

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง 3 ฉบับ (ศธ 0584/668)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ