• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สำนังส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ของส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ฉบับ

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/821)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/805)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

1. หนังสือสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุม รุ่นที่ 188 จำนวน 1 ฉบับ

ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แลโลกเปลี่ยน ปักต์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ" ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม" ในวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ขอประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งาน EBSCO eBooks

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าอบรมการใช้งาน EBSCO eBooks ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการตามสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ฐาน

สำนักพิมพ์ Gale ได้มอบสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการ จำนวน 8 ฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าอบรม "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.30 น.