• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี(ชั่วคราว)

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี(ชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0-7441-0100 ต่อ 8638

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ.2549

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ.2549, รุกขกรผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่

 

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสานต่างๆ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

 

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน 

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ" 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/174)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือของประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลพารากอล ฮอลล์ ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ งานดังกล่าว