• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 ฉบับ

 

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/146)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง

โรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

วิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1

ประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการต้อนรับคณาจารย์ จาก School of Business Management, College of Business Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561 มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร้บการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 62,000 บาท อบรมตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบการจัด "การประชุมวิชาการระดับเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136,198

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136/2561 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ