• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตร บัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ ดังนี้

1.หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 4

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก, ป.โท, ป.ตรี

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดแนบ

 

หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ.2562

 

 

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อ1)

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562

ขอเชิญเข้าฝึกอบรม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดฝึกอบรมในหัวข้อ "Work-based Education How to Practice?" "สร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัย ด้วยแนวทางการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง" ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน 2,5

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/625)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ฉบับ