• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือโรงพยาบาลทุ่งช้าง เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจ

ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" จังหวัดสงขลา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" จังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน และดูแลสุขภาพดวงตาให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ดดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ให้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ 

 

แจ้งเปิดให้ลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร. 081 258 3333

 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/321)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/322)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพทธศาสนา จังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา