• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา" โดยมีอาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในโครงการได

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือสำนักงานเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/231)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. หนังสือวัดอรัญญาวาส เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองจังโก รอบองค์พระธาตุดวงแก้วรัศมี

จุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 64 - 65

กองประชาสัมพันธ์ ขอส่งจุลสารออนไลน์ ฉบับที่ 64 กับ ฉบับที่ 65 มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ 

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี(ชั่วคราว)

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด  ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี(ชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0-7441-0100 ต่อ 8638

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ.2549

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ.2549, รุกขกรผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่

 

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน