• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านกีฬาและด้านกิจกรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านกีฬาและด้านกิจกรรม มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน แรก (1ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2562)

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน แรก (1ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2562)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/826)

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีการเลือกตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช้หัวหน้าส่วนราชการ โดยวิธีการเลือกตั้ง

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/849)

ฝ่ายวิชาการ ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

แจ้งรับชุดครุยวิทยฐานะ

พื้นที่สงขลา สามารถรับครุยวิทยฐานะ ได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 15.30 น.

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากสภาคณาจารย์ประจำ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีกำหนดครบวาระในวันที่ 23 กันยายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งและประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

การขอบัตรอนุญาตนำพาหนะเข้า-ออกในบริเวรศูนย์ประชุมฯ

ฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอบัตรอนุญาตนำพาหนะเข้า-ออกในบริเวรศูนย์ประชุมฯ 
สำหรับยานพาหนะส่วนตัวของผู้ปฎิบัติงานในแต่ละฝ่าย

1.แจ้งความประสงค์ต่อประธานคณะกรรมการของฝ่ายที่ตนเองมีรายชื่อตามคำสั่ง

ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ดังนี้

ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลศรีวัย ประจำปี 2561

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2561 โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://council.rmutsv.ac.th หรือทาง QR code ด้านล