• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการต้อนรับคณาจารย์ จาก School of Business Management, College of Business Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.2561 มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร้บการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18 โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 62,000 บาท อบรมตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบการจัด "การประชุมวิชาการระดับเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136,198

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 136/2561 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 3"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 3" มาเพื่อประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (NIDA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศผลผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง พนักงาน Past time และ ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน

ประกาศผลผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง พนักงาน Past time และ ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน โครงการฝึกทักษะนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

 

ตำแหน่ง พนักงาน Past time

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อโครงการประชาชน (สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อโครงการประชาชน (สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ)

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/95)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ