• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสานต่างๆ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

 

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd.

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน 

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ" 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/174)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือของประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน UNIVERSITY XPO ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลพารากอล ฮอลล์ ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ งานดังกล่าว

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/149)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จักส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ

1.หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์งาน HP Reinventing Experiences จังหวัดสงขลา

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนา HP Reinventing Experiences ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 16.15 ณ ห้องสุคนธรา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 

จัดตั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 ฉบับ