• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 

แจ้งการจัดกิจกรรม และเส้นทางการจราจร ในงาน RMUTSV Open House 2018

ขอประชาสัมพันธ์แผนผังการจัดกิจกรรม และเส้นทางการจราจร ในงาน RMUTSV Open House 2018

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/98)

กองบริหารงานบุคคล ของส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/91)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ"

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/92)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า EURAS จัดประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eurieeducationsumm

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ

ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เรื่อง ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ "LED @Songkhla Fair 2018" ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกิจกรรมเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม" ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดประกวดในวันที