• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและร่วมเป็นเจ้าภาพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดงานทำบุญทอดผ้าป่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครบรอบ 10 ปี ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการจัดกาทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถบริจาคเงินได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทค

เชิญเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย"

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย" ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมได้ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ใน 6 โครงการ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตรการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

กำหนดวันหยุดราชการประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65) 3 ฉบับดังนี้

1.หนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538) ดังนี้

1. สำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

ประกาศผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงาน workventure

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ขอเชิญเข้าอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาประจำคณะ สำนัก และสถาบัน รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 25,000 บาท

ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย

1. ห้ามนำรถยนต์แลยานยนต์ จอดค้างคือภายในมหาวิทยาลัย หากพบเห็นรถที่จอดค้างคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทันที