• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ...

สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ...

 

มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 2/2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 2/2561

 

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญเข้าอบรมสัมมนา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่องเชิญเข้าอบรมสัมมนา

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/62)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/69)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานอธิการบดี 5 ฉบับ (ศธ 0584.01/18)

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือบริษัท บุญรอดบรืเวอรี่ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประเทศแคนนาดา

ด้วย Department of Foreign Affair, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนนาดา มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับ

เชิญเข้าอบรมสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารการเงิน ในส่วนราชการ" รหัส 700