• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ผลการพิจารณาที่พัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งผลพิจารณาที่พักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประเภท ก เลขที่ 22 ซอย 2 ถ.ราชดำเนินนอก ผู้ได้รับการพิจารณา คือ นางอุทัยรัตน์  จิตรมั่นธรรม สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอส่งสำเนากรมธรรม์อุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ตกองพัฒนานักศึกษา ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3 ชิงเงินรางวัล มากกว่า 50,000 บาท โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าอมรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขอมอบทุนการศึกษาในโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา เมื่อชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ประกาศผล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง (ศธ 0584.16/909)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่างซึ่งเป็นที่พักของทางราชการ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 22 ซอย 2 
2. ประเภท ข แฟลตปาริชาติ ห้องที่ 81/9
3. ประเภท ค ห้องแถว เลขที่ 71/1
4. ประเภท ฉ หอพักเฟื้องฟ้า เลขที่ 6

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ฉบับ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่าง จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

        1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว เลขที่ 23 ถ.ราชดำเนินนอก

ขอความร่วมมือชะลอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอักษร RUTS

กองประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดชะลอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร RUTS ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อรอประกาศคู่มือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย