• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งรายชื่อบุคคลและผลงานที่จะเสนอชื่อปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ K-Plus

ธนาคารกสิกรไทย ขออนุญาตออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ K-Plus บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัทพ์มือถือ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และบริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(เปิดบัญชีฟรี) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. บริเวณลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

 

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา ของสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี โดยกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการสุขภาพราชมงคลศรีวิชัย (ห้องพยาบาล) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์"

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ "สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์" โดยจัดโครงการครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 ณ คุ้มไทรงาม โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท เกาะยอ จังหวัดสงขลา

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ให้นักศึกษาที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน /2560 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัฑิต ผ่านเว็บไซต์ ht

การจัด the 2018 Global Academic Summer Program ณ UniMAP ประเทศมาเลเซีย

งานวิเมศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 2018 Global Academic Summer Program ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 - 11 มิถุนายน 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549 จึงประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตตรัง ได้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/ว31)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือบริษัท อิงลิซออนไลน์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT'8) จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ