• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

อว0655.12/929 ลว. 20/12/62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

อว0655.12/929 ลว. 20/12/62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว0655.20/1065 ลว. 20/12/62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

 

 

อว0655.20/1065 ลว. 20/12/62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

อว0655/1010 ลว.23/12/2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 

 

อว0655/1010 ลว.23/12/2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

รายละเอียด เอกสารแนบ

อว0655/1009 ลว.23/12/2562 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

 

 

อว0655/1009 ลว.23/12/2562 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

อว0655/1007 ลว.19/12/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

 

 

อว0655/1007 ลว.19/12/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

อว0655/1005 ลว.19/12/2562 เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

สตท.2562/ว.004 ลว 11/12/62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4

อว 0655/997 ลว 16/12/2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคาร "พระพรหมมงคล" ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

อว 0655/997 ลว 16/12/2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคาร "พระพรหมมงคล" ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

อว 0655/998 ลว 17/12/62 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

อว 0655/998 ลว 17/12/62 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

อว06805.01/ว 1111 ลว.9/12/62 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563