• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ที่ห้อง 63204 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบคะ)

แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฎิวัติ

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือ เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฎิวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรให้หน่วยงานดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

สำรวจแผนความต้องการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำดำเนินการสำรวจแผนความต้องการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการอขงหน่วบงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบการขอรับทุนตอบกลับมายังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาต่อไป

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน

จังหวัดสงขลา แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 4

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพื่อการพัฒนางาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพื่อการพัฒนางาน ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การจัดงานพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดงานพิธีอุปสมบท 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) เพื่อประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน