• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจ ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดทั้งหมด 32 ผลงาน โดยก่อนการแข่งขัน ยังมีการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ปภัศร์ชรกรณ์ อารีย์กุล ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จสู่นักธุรกิจยุคใหม่"

หนังสือประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ (ศธ 0584/363)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ฉบับ 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือเรื่อง ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2560 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮลเต็ล จ.อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

 

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงิน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 กองทุน กยศ. มีการปรับเปลี่ยนการคัดกรองและการขอกู้ยืมเงิน

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม : From SeS Framework to Resrarch Proposals"

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม : From SeS Framework to Resrarch Proposals" ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ

 

การอบรม/สัมมนาเชิงปฎิบัติการพิเศษ เรื่อง "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Mext Internet"

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดการอบรม/สัมมนาเชิงปฎิบัติการพิเศษ เรื่อง "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Mext Internet" ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 

 

แจ้งประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น มหาวิทยาัลยฯ ขอแจ้งประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย