• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

หนังสือเวียน เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ (ศธ 0584/7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือเวียน เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ (ศธ 0584/7)

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม

สำนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 

1.โครงการและกำหนดการฝึกอบรม ใบสมัครอบรม แบบแสดงความจำนงสำรองที่พัก พร้อมแนบที่โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 จำนวน 1 ชุด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 1

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Executive Junction ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส กรุงเทพฯ 

 

หนังสือเวียน เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ (ศธ 0584/1243)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดส่งหนังสือเวียนจากหน่วยงานต่างๆ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2560

2.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ในงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017