• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมพัฒนาชีวิตฯ

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส่งสำเนาหนังสือสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมพัฒนาชีวิตฯ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ "สมัคร" อย่างไรให้ได้งาน"

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ "สมัคร" อย่างไรให้ได้งาน" เพื่อแนะนำแนวทาง ให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะออกฝึกงานในปีการศึกษาหน้า ได้เตรียมพร้อมทั้งทางรางกาย และจิตใจ เพื่อออกฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา

 

โครงการวันครู ครั้งที่ 6 "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2559 และขอแสดงความยินดีครับ ครูใหม่ ของ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ที่ห้อง 63204 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบคะ)

แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฎิวัติ

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือ เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฎิวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นควรให้หน่วยงานดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

สำรวจแผนความต้องการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำดำเนินการสำรวจแผนความต้องการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการอขงหน่วบงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบการขอรับทุนตอบกลับมายังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อจะได้พิจารณาต่อไป

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน

จังหวัดสงขลา แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา