• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

ผลพิจารณาที่พัก

กองกลาง ประกาศผลการพิจารณาที่พัก ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 3 ฉบับ (ศธ 0584/509)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือมายังหน่วยงานของท่าน 3 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ,ระบบสารสนเทศ ,และการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/345)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 6 ฉบับ (ศธ 0584/346)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/347)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ

แจ้งแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

กองคลัง ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ราชการออกให้ทำธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ที่ http://finance.rmutsv.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือโรงพยาบาลทุ่งช้าง เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจ