• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

การจัด the 2018 Global Academic Summer Program ณ UniMAP ประเทศมาเลเซีย

งานวิเมศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 2018 Global Academic Summer Program ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 - 11 มิถุนายน 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549 จึงประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตตรัง ได้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 3 ฉบับ (ศธ 0584/ว31)

กองบริหารงานบุคคล ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือบริษัท อิงลิซออนไลน์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT'8) จำนวน 1 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ"

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ" 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/385)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็คเกจการจัดประชุมต่อเนื่อง

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/399)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/378)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561