• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

แจ้งเปิดให้ลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล

สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาววงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร. 081 258 3333

 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/321)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 3 ฉบับ (ศธ 0584/322)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพทธศาสนา จังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/290)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ส่งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/ว24)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 2 ฉบับ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดให้ขอบ้านว่างซึ่งเป็นที่พักของทางราชการ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้่

         1. ประเภท ก บ้านเดี่ยว จำนวน  2 หลัง เลขที่ 65 กับ เลขที่ 73

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 2 ฉบับ (ศธ 0584/289)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

 

1. หนังสือบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด เรื่อง อบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdpEx 200 จำนวน 1 ฉบับ