• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

อว0655/923 ลว.19/11/2562 ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

รายละเอียด   คลิ๊ก

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Agile Software Development with Scrum

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Agile Software Development with Scrum

รายละเอียด    คลิ๊ก

หนังสือประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล 2ฉบับ (อว0655/907)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน2ฉบับ ดังนี้

1. เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งคู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ  (อว. 0655/869)

1. คำสั่ง 1341/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงานในหลายตำแหน่ง สนใจรายละเอียด ติดต่อ คุณณัฐวุฒิ อนงค์ทอง โทรศัพท์ 074-414414 ต่อ 109-110หรือ 089-9798013