• ภาษาไทย
    • English

สาขาการตลาด

เปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 3 และรอบที่ 5 

 

ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ของส่งสำเนาหนังสือ ที่ว่าการอำเภอสิเกา เรื่อง ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหาดปากเมง อ.สำเกา จ.ตรัง 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมปฎิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้กำหนดอบรมปฎิบัติการหลักสูตร "การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 5

สถาบันคลังสมอง ได้กำหนดจัดหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

อบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษ ของสมาคมศูนย์วิชาการ ไทย - ออสเตรเลีย

สมาคมศูนย์วิชาการ ไทย - ออสเตรเลีย เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษ 2 เรื่อง 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 2 โครงการ ดังนี้

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2561

เทศบาลนครสงขลาแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/365)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์