• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งคู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ  (อว. 0655/869)

1. คำสั่ง 1341/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงานในหลายตำแหน่ง สนใจรายละเอียด ติดต่อ คุณณัฐวุฒิ อนงค์ทอง โทรศัพท์ 074-414414 ต่อ 109-110หรือ 089-9798013

เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สำนังส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ของส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ฉบับ

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/821)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/805)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

1. หนังสือสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุม รุ่นที่ 188 จำนวน 1 ฉบับ

ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 1 ฉบับ