• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

เชิญเข้าร่วมโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย"

สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ "ตามรอยศรีวิชัย" ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมได้ใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ใน 6 โครงการ รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.หลักสูตรการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

กำหนดวันหยุดราชการประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี มาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/ว65) 3 ฉบับดังนี้

1.หนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ฉบับ (อว 0655/538) ดังนี้

1. สำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ(Train the Trainer) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ"

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม

ประกาศผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงาน workventure

 

Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.น