• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

อว 0655/1017 ลว 27/12/62 เรื่อง การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 

 

อว 0655/1017 ลว 27/12/62 เรื่อง การขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

อว0655.19/1462 ลว.26/12/2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

อว0655.19/1462 ลว.26/12/2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

อว0655/1013 ลว.26/12/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563

 

 

อว0655/1013 ลว.26/12/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

2563/7 ลว.6/1/63 เรื่อง การส่งผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

 

 

2563/7 ลว.6/1/63 เรื่อง การส่งผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

อว 0655.11/9 ลว. 7/1/63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร "พัฒนาบทบาทวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 1

 

 

อว 0655.11/9 ลว. 7/1/63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร "พัฒนาบทบาทวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 1

รายะเอียด เอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ม.6 (รอบ1) ประเภทPortfolio ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

อว8205.10/ว.0838 ลว.5/12/62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

 

 

 

อว8205.10/ว.0838 ลว.5/12/62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

อว0655.01/419 ลว.20/12/62 เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

อว0655.01/419 ลว.20/12/62 เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

อว0655/975 ลว.9/12/62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X

 

 

อว0655/975 ลว.9/12/62 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

อว0655/1004 ลว.19/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 4 ฉบับ

 

 

อว0655/1004 ลว.19/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์จำนวน 4 ฉบับ

รายละเอียด เอกสารแนบ