• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

 

แผนปฎิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำแผนปฎิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560  

 

แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจ ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดทั้งหมด 32 ผลงาน โดยก่อนการแข่งขัน ยังมีการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ปภัศร์ชรกรณ์ อารีย์กุล ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จสู่นักธุรกิจยุคใหม่"

หนังสือประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ (ศธ 0584/363)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่งสำเนาหนังสือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ฉบับ 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือเรื่อง ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2560 มาเพื่อประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮลเต็ล จ.อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

 

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงิน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 กองทุน กยศ. มีการปรับเปลี่ยนการคัดกรองและการขอกู้ยืมเงิน

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม : From SeS Framework to Resrarch Proposals"

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม : From SeS Framework to Resrarch Proposals" ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ