• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2561

เทศบาลนครสงขลาแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 4 ฉบับ (ศธ 0584/365)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/364)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ขอส่งจุลสารออนไลน์ มทร.ศรีวิชัย ฉบับที่ 66

กองประชาสัมพันธ์ของส่งจุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 66 

ผลพิจารณาที่พัก

กองกลาง ประกาศผลการพิจารณาที่พัก ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 3 ฉบับ (ศธ 0584/509)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือมายังหน่วยงานของท่าน 3 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ,ระบบสารสนเทศ ,และการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/345)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงประเภทเรื่องร้องทุกข์สำหรับใช้ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบกลาง)

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 6 ฉบับ (ศธ 0584/346)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/347)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้