• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

อว0655.08/2948 ลว.9/12/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด "โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์" เข้าร่วมประกวดในงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (OPEN HOUSE)

 

 

อว0655.08/2948 ลว.9/12/2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด "โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์" เข้าร่วมประกวดในงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (OPEN HOUSE)

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา

 

 

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา

รายละเอียด คลิก

 

 

ส่งสำเนาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งสำเนาหนังสือที่ อว ๐๖๓๔.๐๖/ว.๓๔๘ ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เรื่อง ขอเฃิญร่วมนำเลนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ จำนวน ๑ ชุด 

หนังสือที่ อว 0655/973 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ

      

 

อว0655/968 ลว.6/12/2562 เรื่อง ขอประชุาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ

 

 

อว0655/968 ลว.6/12/2562 เรื่อง ขอประชุาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียด คลิก

อว0655/967 ลว.4/12/2562 เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

 

 

อว0655/967 ลว.4/12/2562 เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

อว0655/ว115 ลว.6/12/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

อว0655/ว115 ลว.6/12/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด คลิก

 

อว0655/965 ลว.4/12/2562 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

 

อว0655/965 ลว.4/12/2562 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

รายละเอียด คลิก

 

 

 

 

อว0655/952 ลว.29/11/2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ