• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์หนังสือ 1 ฉบับ

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 40

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 40

อว0655/934 ลว.22/11/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

 

 

อว0655/934 ลว.22/11/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุทธรณ์หรือร้องเรียนรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุทธรณ์หรือร้องเรียนรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

อว0655/939 ลว.25/11/2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่่อสารมวลชน

 

อว0655/939 ลว.25/11/2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่่อสารมวลชน

รายละเอียด คลิก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด "กรรมการพัฒนาชุมชน"

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด "กรรมการพัฒนาชุมชน" 

รายละเอียด

วช. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน จากเดิมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” เป็นโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางในการสร้าง “เยาวช

วช. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน

ข่าวการประกวด Mr. Motor Man 2019 หนุ่มหล่อ สมาร์ท มากความสามารถ

 

ข่าวการประกวด Mr. Motor Man 2019 หนุ่มหล่อ สมาร์ท มากความสามารถ คลิกที่นี่

 

อว0655/934 ลว.22/11/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

อว0655/934 ลว.22/11/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4