• ภาษาไทย
    • English

ดาวโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารฝึกงาน 1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาและฝึกงาน-พ.ศ.2561
2.ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน
3.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน
4.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงานสำหรับสาขาการตลาด
5.ประเมินฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ
6.สมุดบันทึกการฝึกงาน
7.หนังสือยินยอมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสาร์อาทิตย์ระหว่างการฝึกงาน
   
เอกสารสหกิจศึกษา >>>>>> งานสหกิจศึกษา <<<<<
 

1. รายงานสหกิจศึกษา-62
- รายงานสหกิจศึกษา-62.docx
- รายงานสหกิจศึกษา-62.pdf

  2. โครงงานสหกิจศึกษา-62
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.docx
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.pdf
   
IC3 >>>>>> คลิ๊ก <<<<<
   
งานพัฒนานักศึกษา 1. แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. แบบฟอร์มเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา-กยศ.
  3. ใบสมัครชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  4. ทะเบียนประวัติส่วนตัว
  5. ใบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ(การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
   
คู่มือใช้ในการสอบพื้นฐานของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ   >>>>>>>>>>ดาวโหลดที่นี้<<<<<<<<<
 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

บรรยาย 24 สิงหาคม 2562 >>>>>> ภาคเช้า
บรรยาย 24 สิงหาคม 2562 >>>>>> ภาคบ่าย
บรรยาย 25 สิงหาคม 2562 >>>>>> ภาคเช้า
บรรยาย 25 สิงหาคม 2562 >>>>>> ภาคบ่าย