• ภาษาไทย
    • English

ดาวโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารฝึกงาน 1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาสหกิจศึกษาและฝึกงาน-พ.ศ.2561
2.ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน
3.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงาน
4.แบบฟอร์มคำร้องขอฝึกงานสำหรับสาขาการตลาด
5.ประเมินฝึกงานคณะบริหารธุรกิจ
6.สมุดบันทึกการฝึกงาน
7.หนังสือยินยอมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสาร์อาทิตย์ระหว่างการฝึกงาน
เอกสารสหกิจศึกษา >>>>>> งานสหกิจศึกษา <<<<<

1. รายงานสหกิจศึกษา-62
- รายงานสหกิจศึกษา-62.docx
- รายงานสหกิจศึกษา-62.pdf

2. โครงงานสหกิจศึกษา-62
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.docx
- โครงงานสหกิจศึกษา-62.pdf
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า แบบฟอร์มเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา-กยศ​
แบบฟอร์มแจ้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบฟอร์มใบคำร้องขอใบแสดงผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร