• ภาษาไทย
    • English

การเงิน

montana 2 
 
 

ชื่อ - สกุล
นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 
ตำแหน่ง
อาจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) ม.รามคำแหง
วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
วิชาที่สอน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-111-110 สถิติธุรกิจ 
อีเมล
-