• ภาษาไทย
    • English

นางสาวกิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์

 

  

           

ชื่อ-สกุล : นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

 

   
   
ประวัติการศึกษา - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปวส.(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
ประวัติการทำงาน

-

-

-

   
ผลงานวิจัย

-

-

-

   
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

-

-

   
การบริหาร

-

-

   
การพัฒนาวิชาการ

-

-

   
ประวัติการอบรมสัมนา

-

-