Get Adobe Flash player
            คณะบริหารธุรกิจ เดิมชื่อฝ่ายพณิชยการ เปิดสอนเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๙๘  มีแผนกเดียว คือ แผนกวิชาพณิชยการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมปีที่ ๖ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบัน) หลักสูตร ๓ ปี สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนที่รับ ๓๐ คน (ชาย ๑๕ คนและหญิง ๑๕ คน) เรียนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา โดยแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรนารีเฉลิมให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพณิชยการ (ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก) และได้พัฒนามาตามลำดับดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๖)
- ปี พ.ศ.๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๙)
- ปี พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายพณิชยการ เป็น คณะวิชาบริหารธุรกิจ 
- ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๘ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๑๒)
- ปี พ.ศ.๒๕๑๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาการเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๘ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๑๕)
- ปี พ.ศ.๒๕๒๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการตลาด รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๙)
- ปี พ.ศ.๒๕๒๙ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร๒ปี สาขาธุรกิจศึกษา-บัญชี (เลิกรับปี ๒๕๓๘)
- ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
- ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการสำนักงาน
- ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชี เป็น บัญชีบัณฑิต
- ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์