• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษา
“สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
 

วิสัยทัศน์ 
“คณะบริหารธุรกิจก้าวไกลสู่อาเซียน  (FBA STEP AHEAD TOWARD ASEAN)”
S = Sustainable   T= Technology    E= Ethical          P=Professional
A= Achievement  H=Hands-on       E= Excellence    A=adaptability
D= Discipline

 

 พันธกิจ  
1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์แก่สังคม
3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม  เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงศาสนาและจัดการสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์
1.บัณฑิตและกำลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2.มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3.การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย
4.ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดำรงคุณค่าพัฒนาเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 

เอกลักษณ์                 
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ”

 

อัตลักษณ์                 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”

 

สีประจำคณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้า          #00ccff         
 

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ