• ภาษาไทย
    • English

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ

1. นายพงศ์สุวรรณ  ธาดา ระหว่างปี พ.ศ. 2499 – 2503
2. นายพิเชษฐ์  คงทน ระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2507
3. นายธงชัย  ลาวรรณ ระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2522
4. นางยุพา  เลขะกุล ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – 2537
5. นางจิตติมา  สุทัศน์ ณ อยุธยา   ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2540
6. นางเยาวพา  ณ นคร ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 3 พฤษภาคม 2550

 

ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

1.  รศ.เยาวพา  ณ  นคร             4  พฤษภาคม 2550 – 28 พฤษภาคม  2558
2.  ผศ.ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์       29 พฤษภาคม  2558 – 28 พฤษภาคม 2562
3. ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 29 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน