• ภาษาไทย
    • English

การจัดการ-การจัดการสำนักงาน

 
suchada 

ชื่อ - สกุล
นางสุชาดา ศรีเชื้อ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-310-419 การพัฒนาองค์การ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ
05-313-203 การจัดการสำนักงาน
05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองค์การ 
อีเมล
-

  bhatharaporn 

ชื่อ - สกุล
นางภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7
การศึกษา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-413-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-409 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
05-312-305 ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม
05-313-204 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล
mangmos@hotmail.com

         
 chuanpis  

ชื่อ - สกุล
นางชวนพิศ เจยาคม
ตำแหน่ง
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอน
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-101 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-320-420 การสื่อสารภายในองค์กร
05-313-203 การจัดการเอกสาร
05-313-305 การผลิตเอกสาร 
อีเมล
-