• ภาษาไทย
    • English

การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

bhatharaporn 

ชื่อ - สกุล
นางภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิชาที่สอน
05-413-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-202 เทคนิคการนำเสนอ
05-313-409 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
05-312-305 ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
อุตสาหกรรม
05-313-204 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล
mangmos@hotmail.com

   

 

         
 nongyao2  

ชื่อ - สกุล
นางนงเยาว์ อินทสโร
ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ระดับ 7 
การศึกษา
รป.ม. (การจัดการสำหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิชาที่สอน
05-311-101 องค์การและการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
05-314-302 ผู้นำและการทำงานเป็นทีม
05-311-206 การจัดการสมัยใหม่ 
อีเมล
yao2503@hotmail.com

   nudpolphichai  

ชื่อ - สกุล
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาเลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอน
05-311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 
อีเมล
nphichai@hotmail.com

         
 palita02  

ชื่อ - สกุล
นางปาลิตา เอกอุรุ 
ตำแหน่ง
อาจารย์ (พนักงานราชการ) 
การศึกษา
นบ. (กฏหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-110-216 การภาษีอากร 
อีเมล
palita_nom@yahoo.com
palita.a@rmutsv.ac.th

  pharkphoom

ชื่อ - สกุล
นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิชาที่สอน
05-312-210 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
05-312-307 การบริหารสินค้าคงคลัง
05-312-409 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
05-312-306 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
อีเมล
pakpoom.b@rmutsv.ac.th