• ภาษาไทย
    • English

สำนักงานคณบดี

dr wallapha   

ชื่อ - สกุล
นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
การศึกษา
- บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปวส.(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล
oa_paitoon@hotmail.com

ข้อมูลทั้งหมด

     
   

 ชื่อ - สกุล
นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปฏิบัติหน้าที่
งานบุคลากร/สำนักงาน
อีเมล
oportiti@hotmail.com

ข้อมูลทั้งหมด

     
   

ชื่อ - สกุล
นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(การจัดการสำนักงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

งานสารบรรณ/สำนักงาน
อีเมล
au_933@hotmail.com

     
 

    ชื่อ-สกุล
    นายอนันต์  หนูการุโณ
    ตำแหน่ง  
     พนักงานสถานที่
    ปฏิบัติหน้าที่
    พนักงานเอกสาร    
    อีเมล