• ภาษาไทย
    • English

สำนักงานคณบดี

   

                                                                                                                                                                                       
    

 

 

ชื่อ-สกุล  นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฎิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าสำนักงาน
อีเมล Wilaiphon.f2522@gmail.com

 
 

 

 

 
                     
                           
                            
                                                                                            
ชื่อ - สกุล  นางนนลษร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานวิชาการ  งานเเผนการเรียนเเละหลักสูตร
อีเมล  
nupim_17@hotmail.com
ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล  
ajamon_w@hotmail.com

               ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
          ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา

               อีเมล  
arenarak@hotmail.com