• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ. (เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปวส.  (เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ปฎิบัติหน้าที่

หัวหน้าหน้างานบริหารและวางแผน
อีเมล
Wilaiphon.f2522@gmail.com

  ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานนโยบายเเละเเผน
อีเมล

-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานพัสดุ
อีเมล

toomkong@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล
นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
การเงินและบัญชี
อีเมล
    -
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวสริตา  ชื่นชม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล

sarita.c@rmutsv.ac.th