• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหาร

                                                                                                                                                   
  ชื่อ - สกุล  นางสาววิริยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)  
ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารและวางแผนงานบุคลากร
อีเมล 
 
ajamon_w@hotmail.com  
   
 
 
ชื่อ - สกุล  นางสาวประทุม แก่นคง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานพัสดุ
อีเมล  
toomkong@hotmail.com
  ชื่อ-สกุล  นางสาวน้ำทิพย์ ขุนหีม
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -
 
   
ชื่อ - สกุล  นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  งานนโยบายและแผน
อีเมล  
bow_pemika@windowslive.com
  ชื่อ - สกุล  นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกิจ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานการเงินและบัญชี
อีเมล -