• ภาษาไทย
    • English

งานประชาสัมพันธ์

 

ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลเวปไซต์/บันทึกภาพ
อีเมล

tanapat.p@rmutsv.ac.th

ชื่อ - สกุล
นายณัฐกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่
พิธีกร/ธุรการ
อีเมล

natthakrit.p@rmutsv.ac.th