• ภาษาไทย
    • English

งานอาคารสถานที่

ชื่อ-สกุล
 นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์
 ตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 การศึกษา
 วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ปฏิบัติหน้าที่
 งานแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์และอาคาร

งานบริการอาคารสถานที่
งานดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน

  อีเมล
  Arom08@hotmail.com

ชื่อ - สกุล
นายนันทชัย เเก้วขวัญ 
ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตฯ
การศึกษา
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปวส. (ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่
งานห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ/งานวัสดุอุปกรณ์-โสตทัศนูปกรณ์
อีเมล
-
         
ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต. ธนภัทร พันธุ์ทอง
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติหน้าที่
งานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
อีเมล

tanapat.p@rmutsv.ac.th

 
         
pitak ชื่อ - สกุล
นายพิทักษ์ กาญจนบุตร
ตำแหน่ง
พนักงานอาคารสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่
งานอาคารสถานที่
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสาวพนิดา  หนูประกอบ
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 63 ชั้น 4 และ 5
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางพรทิพย์  นิลปักษ์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 04
อีเมล
-
ชื่อ - สกุล
นางสมพร  ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
ปฏิบัติหน้าที่
ตึก 51
อีเมล
-