• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 
                                                                                                                                                                                                                                      
      ชื่อ - สกุล  นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)
          ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษางานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา

               อีเมล  
arenarak@hotmail.com
                  
   

 

                   

ชื่อ - สกุล  นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่  งานแนะแนว/งานสโมสรนักศึกษา
อีเมล  
srisawatnarongkorn@gmail.com
    ชื่อ - สกุล  นางสาวกานต์รวี สงค์หนูนธินี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปฏิบัติหน้าที่  
งานกยศ.
อีเมล  au_933@hotmail.com