• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 
ชื่อ - สกุล
นางเปมิกา  เมืองคำ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการ-การจัดการสำนักงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปวส. (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานกิจกรรมนักศึกษา/งานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา/งานเเนะเเนวเเละจัดหางาน
อีเมล

bow_pemika@windowslive.com
  ชื่อ - สกุล
นางพิมพ์อักษร แก้วภักดี
ตำแหน่ง
หัวหน้างานกิจกรรม
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการสำนักงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานกิจกรรมนักศึกษา/งานวินัยเเละพัฒนานักศึกษา/งานเเนะเเนวเเละจัดหางาน
อีเมล

arenarak@hotmail.com
         

ชื่อ - สกุล
นายณรงค์กร ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
งานเเนะเเนวนักศึกษา
อีเมล

srisawatnarongkorn@gmail.com