• ภาษาไทย
    • English

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

 
ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน
ตำแหน่ง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล
mypiyawan.s@gmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวชาตยา ลิ่มเจริญ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
การศึกษา
- บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาการจัดการ
อีเมล์
-
         
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล

joy-1222@hotmail.com
  ชื่อ - สกุล
นางสาวจริยา จันทวงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
การศึกษา
- กศ.ม.(การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
- บธ.บ.(การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล
-