• ภาษาไทย
    • English

            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกงานนอกสถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการออกสู่สังคม ทั้งภาครรัฐและภาคเอกชน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นที่ยอมรับขององค์กร ทั้งนี้ยังสามารถปฏิบัติงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานต่าง ๆ
            ปัจจุบันทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สายบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นภาระกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่จะพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น หรือชุมชนใกล้เคียงให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลเหล่านั้น ยังผลให้สู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

            คณะบริหารธุรกิจ เดิมชื่อฝ่ายพณิชยการ เปิดสอนเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๙๘  มีแผนกเดียว คือ แผนกวิชาพณิชยการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมปีที่ ๖ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบัน) หลักสูตร ๓ ปี สำเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนที่รับ ๓๐ คน (ชาย ๑๕ คนและหญิง ๑๕ คน) เรียนที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา โดยแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรนารีเฉลิมให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพณิชยการ (ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก) และได้พัฒนามาตามลำดับดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๖)
- ปี พ.ศ.๒๕๐๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๙)
- ปี พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายพณิชยการ เป็น คณะวิชาบริหารธุรกิจ 
- ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาการบัญชี รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๘ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๑๒)
- ปี พ.ศ.๒๕๑๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาการเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๘ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๑๕)
- ปี พ.ศ.๒๕๒๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาการตลาด รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลิกรับปีพ.ศ. ๒๕๔๙)
- ปี พ.ศ.๒๕๒๙ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร๒ปี สาขาธุรกิจศึกษา-บัญชี (เลิกรับปี ๒๕๓๘)
- ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
- ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกลุ่มวิชาการจัดการสำนักงาน
- ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชี เป็น บัญชีบัณฑิต
- ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ปรัชญาการศึกษา
“สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
 

วิสัยทัศน์ 
“คณะบริหารธุรกิจก้าวไกลสู่อาเซียน  (FBA STEP AHEAD TOWARD ASEAN)”
S = Sustainable   T= Technology    E= Ethical          P=Professional
A= Achievement  H=Hands-on       E= Excellence    A=adaptability
D= Discipline

 

 พันธกิจ  
1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์แก่สังคม
3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม  เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงศาสนาและจัดการสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์
1.บัณฑิตและกำลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2.มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3.การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย
4.ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดำรงคุณค่าพัฒนาเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 

เอกลักษณ์                 
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ”

 

อัตลักษณ์                 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”

 

สีประจำคณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้า          #00ccff         
 

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

"เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ"

อัตลักษณ์บัณฑิต

"บัณฑิตนักปฏิบัติ"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภัคดีต่อองค์กร
2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
3. คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 
6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
9. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันคนไทยมีคุณธรรมนำความรู้ รอบรู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่

            กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสื่อสารโดยด้านสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา ด้านวัฒนธรรมเกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น วัฒนธรรมโลกใหม่เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากขึ้นประชากรมีการย้ายถิ่นมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็วลักษณะงานในอนาคตจะมีการกระจายผลิตเป็นชิ้นส่วน เรื่องของคุณภาพและประหยัดต้นทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตและการแข่งขันแรงงานและความรู้จึงจำเป็นต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งการเคลื่อนจากวัยแรงงานสู่วัยสูงอายุมากขึ้น จากผลของการพัฒนาทางการแพทย์ การสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว เศรษฐกิจขยายตัวด้านการเงินและการธนาคารอย่างกว้างขวางเกิดการค้าเสรี การลงทุนข้ามชาติ สถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลในระดับโลกวิกฤติการณ์น้ำมันสงผลต่ออำนาจ การต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ส่งผลต่อรายได้ของประชากรแของประเทศทั่วโลก ด้านการเมืองที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ มีอิทธิพลเหนือระดับภูมิภาคภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศมหาอำนาจ ลัทธิก่อการร้ายสากลแผ่ขยายไปทั่วโลก มีการทำลายร้างและก่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการใช้และเผาผลาญทรัพยากรส่งผลให้เกิดกระแสโลกร้อน อุบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงเกิดโรคระบาดใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ ไข้หวัดนกที่ต้องหาทางป้องกัน

            ปัญหาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติของสถาบันจัดอันดับ มหาวิทยาลัยนานาชาติในปี 2548 มีสถาบันอุดมศึกษาไทยเพียงแห่งเดียวติดอันดับใน 200 อันดับแรก

            อนึ่งจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันนานาชาติของสถาบันนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาการจัดการ (IMD) ด้านการศึกษาของไทยลดลงโดยลำดับโดยอยู่ในอันดับ 46 จาก 60 ประเทศในปี 2548 และอันดับ 48 จาก 61 ประเทศในปี 2549 นับเป็นวิกฤตการณ์อย่างยิ่งของคุณภาพการศึกษาไทย

            ขณะเดียวกันการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหลายประการยังไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมให้เอกชนครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น เป็นต้น

            ดังนั้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับและก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในฐานะที่การศึกษามีบทบาทอย่างสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคของสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้จึงจำเป็นต้องจัดทำกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกแห่งชาติ(พ.ศ.2545-2559) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจต่อไป

ทำเนียบหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ

1. นายพงศ์สุวรรณ  ธาดา ระหว่างปี พ.ศ. 2499 – 2503
2. นายพิเชษฐ์  คงทน ระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2507
3. นายธงชัย  ลาวรรณ ระหว่างปี พ.ศ. 2507 – 2522
4. นางยุพา  เลขะกุล ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – 2537
5. นางจิตติมา  สุทัศน์ ณ อยุธยา   ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2540
6. นางเยาวพา  ณ นคร ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 3 พฤษภาคม 2550

 

ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

1.  รศ.เยาวพา  ณ  นคร             4  พฤษภาคม 2550 – 28 พฤษภาคม  2558
2.  ผศ.ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์       29 พฤษภาคม  2558 – 28 พฤษภาคม 2562
3. ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 29 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน