• ภาษาไทย
    • English

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

รายละเอียด: 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานนิติกร ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อไป

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 15 December, 2017 - 16:45