• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งยืน ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สาขาการตลาดโดย อาจารย์บุสรินทร์ คูนิอาจ นำนักศึกษาสาขาการตลาด ทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งยืน ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ ณ ธนาคารปู บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากธนาคารปูมาบรรยายให้นักศึกษาฟัง และปิดท้ายด้วยการปล่อยปูม้า ณ หาดแสงจันทร์(หาดปลาไก่) บ้านหัวเขา บอกได้เลยว่า ได้ความรู้แล้ว ยังได้รับความสนุกสนานไปในตัวด้วย 

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:30