Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สาขาการตลาดโดย อาจารย์บุสรินทร์ คูนิอาจ นำนักศึกษาสาขาการตลาด ทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งยืน ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ ณ ธนาคารปู บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากธนาคารปูมาบรรยายให้นักศึกษาฟัง และปิดท้ายด้วยการปล่อยปูม้า ณ หาดแสงจันทร์(หาดปลาไก่) บ้านหัวเขา บอกได้เลยว่า ได้ความรู้แล้ว ยังได้รับความสนุกสนานไปในตัวด้วย 

Date: 
Saturday, 23 December, 2017 - 15:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์