• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล 5 ฉบับ (ศธ 0584/979)

รายละเอียด: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 5 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018

2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเปิดรับทุน Ernst Mach Grant - ASEA - UNINET ประจำปี 2561

3.หนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 

4.หนังสือสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

5.หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 25 December, 2017 - 10:15