• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน

กองคลัง ได้มีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของผู้มีเงินได้เป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปีจากแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01) เนื่องจากการเงินและเบิกจ่าย ได้รับการประสานงานจากสำนักงานกรมสรรพากร ในการชำระภาษีเงินได้สิ้นปี ซึ่งมีผู้ยื่นเสียภาษีเพิ่มและขอคืนภาษีจำนวนมาก โดยผู้มีเงินได้ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลการหักลดหย่อนไม่ครบถ้วน ส่งผลให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ละเดือนไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง

เพื่อการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด งานการเงินฯขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งบุคลากรทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบหักลดหย่อนประจำปี (ล.ย.01) และส่งกลับมายังงานการเงินฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 หากมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้ยื่นแก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่องานการเงินฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 28 December, 2017 - 11:00