Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 29 December, 2017 - 11:00

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์