Get Adobe Flash player

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เรื่อง ขอเชิญทำบุญรับเป็นเจ้าภาพภัณฑ์เทศน์และทำบุญวัตถุดิบตั้งโรงทานในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 5 February, 2018 - 14:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์