• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/95)

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เรื่อง การดำเนินการรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 8 February, 2018 - 16:00