• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/174)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1.เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2.เรื่อง ขออนุยาตส่งจดหมายเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว (THOHUN) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และแนวทางการสอนด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้กับครูในสถานศึกษา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Friday, 2 March, 2018 - 16:30