• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลังสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจัดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ" 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Wednesday, 7 March, 2018 - 09:15