• ภาษาไทย
    • English

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ประจำปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Wednesday, 7 March, 2018 - 09:15