Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์รักขิฎา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษา Iณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานเข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษา ต่อไป

 

Date: 
Monday, 19 March, 2018 - 11:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์