• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ ออกบริการวิชาการ ณ ตำบลควรรู

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการโครงการ "การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ และ โครงการ "ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์" ณ ตำบลควรรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้นำความรู้เกี่ยวกับการจักสารเชือกกล้วย วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจักสารเชือกกล้วยโดยตรง

Date: 
Wednesday, 28 March, 2018 - 13:15