Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการโครงการ "การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ และ โครงการ "ระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์" ณ ตำบลควรรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้นำความรู้เกี่ยวกับการจักสารเชือกกล้วย วัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจักสารเชือกกล้วยโดยตรง

Date: 
Wednesday, 28 March, 2018 - 13:15

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์